PIRKIMO–PARDAVIMO TAISYKLĖS

Šios pirkimo–pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato pardavėjo VšĮ Cukrinė Lapė, įmonės kodas 305683147, buveinės adresas S. Daukanto 36-9, Klaipėda (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (fizinio ar juridinio asmens, toliau – Pirkėjas)  teises ir pareigas, prekių ir paslaugų užsakymo, pirkimo, pristatymo, grąžinimo, asmens duomenų tvarkymo, autorinių teisių apsaugos sąlygas ir tvarką bei atsakomybę Pirkėjui įsigyjant materialias prekes, skaitmeninį turinį ir nuotolines paslaugas (toliau – Prekės) Pardavėjo svetainės https://cukrinelape.com elektroninėje parduotuvėje (toliau – Parduotuvė).

1. ŠIOSE TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

Prekė – materialus kilnojamasis daiktas, skaitmeninis turinys arba paslauga, turinti nustatytą kainą.

Nuotolinė sutartis – Pardavėjo ir Pirkėjo sutartis, sudaryta pagal organizuotą nuotolinio pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sistemą naudojantis ryšio priemonėmis ir fiziškai nebūnant vienoje vietoje. Šia sutartimi Pardavėjas perduoda prekių nuosavybės teises Pirkėjui arba įsipareigoja suteikti jam paslaugą, o Pirkėjas sumoka arba įsipareigoja sumokėti už jas nustatytą kainą.

Patvarioji laikmena – priemonė, kuri leidžia Pirkėjui ir Pardavėjui saugoti asmeniškai jam skirtą informaciją taip, kad informacija tam tikrą laiką būtų prieinama ir kad saugomą informaciją būtų galima atgaminti nepakitusią. Pagal tokioms laikmenoms priskiriami popieriniai dokumentai, USB atmintinės, CD, DVD, atminties kortelės arba standieji kompiuterių diskai ir elektroniniai laiškai.

Skaitmeninis turinys – duomenys, kurie kuriami ir pateikiami skaitmenine forma: taikomosios programos, žaidimai, vaizdo medžiaga arba tekstai.

2. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis Parduotuvėje prekes ir/ar paslaugas. Naudotis Parduotuvės paslaugomis turi teisę:

 • ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus veiksnūs fiziniai asmenys;
 • nepilnamečiai nuo 16 iki 18 metų amžiaus – tik turėdami tėvų, įtėvių arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo lėšomis;
 • Lietuvoje ir užsienyje registruoti juridiniai asmenys;
 • visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

Užsiregistruodamas ir sutikdamas su taisyklėmis, Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas, užsiregistravęs Parduotuvėje ir pažymėjęs laukelį „Aš perskaičiau ir sutinku su sąlygomis ir taisyklėmis“ patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

2.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą prekėms ir/ar paslaugoms ir sudarydamas sutartį su Pardavėju, įsipareigoja pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis tinkamam užsakymo įvykdymui:

 • vardą, pavardę,
 • gyvenamosios vietos adresą,
 • telefono numerį,
 • elektroninio pašto adresą,

Pirkėjas, užsakydamas Prekes, patvirtina, kad visa Pardavėjui pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę. Jei Pirkėjas registruodamasis nurodo neteisingą elektroninio pašto adresą, jis privalo nedelsiant susisiekti su Pardavėju elektroniniu paštu info@cukrinelape.com dėl informacijos patikslinimo. Priešingu atveju Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl tinkamo prekių pristatymo.

2.4. Pirkėjas turi teisę laisva valia sutikti arba atsisakyti teikti specialių kategorijų asmens duomenis, kaip aprašyta Privatumo politikoje, nepatirdamas pasekmių jo įsigyjamų paslaugų teikimo kokybei.

2.5. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.3 punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų Pardavėjo tvarkomi tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos Privatumo politikoje, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.6. Sutikdamas, kad 2.3 punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir/ar paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu ir/ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.7. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus išankstinį Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užsiregistravus šioje elektroninėje parduotuvėje bei pažymint atitinkamus laukus. Pirkėjas, nebenorėdamas gauti Pardavėjo Pirkėjui skirtų pasiūlymų, turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas gali paspausti siunčiamo elektroninio pranešimo (naujienlaiškio) apačioje esančią nuorodą ir atsisakyti siunčiamų laiškų.

2.8. Pirkėjas atsako už visus teisėtus ir neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Parduotuve.

2.9. Pirkėjas privalo pats pasirūpinti visa reikalinga technika ir interneto ryšiu, kurie užtikrintų sklandų įsigytų paslaugų gavimą ir jų kokybę.

2.10. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis įsipareigoja nepažeisti autorinių  teisių, nesidalinti, nekopijuoti ar kitaip neplatinti įsigyto skaitmeninio turinio, be Pardavėjo raštiško leidimo neįrašinėti nuotolinių konsultacijų ir seminarų.

2.10. Pirkėjas atsakingas už šių Taisyklių laikymąsi, net jei su jomis ir nesusipažino, nors tokia galimybė buvo suteikta.

2.11. Šios Taisyklės gali būti keičiamos 11.6 dalyje nustatyta tvarka. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojama peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus pateikiamas bei vykdomas užsakymas.

3. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Klaipėdos filiale įregistruotas juridinis asmuo VšĮ Cukrinė Lapė

3.2. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjui apmokėtas prekes ar suteikti paslaugas per paslaugos aprašyme nurodytą laikotarpį ar nurodytu laiku.

3.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos neigiamos pasekmės kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su elektroninės Parduotuvės taisyklėmis, Privatumo politika, rekomendacijomis ar pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.

3.4. Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo užsakymo vykdymą ir/ar naudojimąsi Parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

3.5. Pardavėjas turi teisę teikti bei atšaukti teikiamas paslaugas. Jeigu yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas bando kenkti, piktnaudžiauti Pardavėjo teikiamomis paslaugomis arba naudotis jomis ne taip, kaip numatyta jų aprašyme, Pardavėjas turi teisę atšaukti užsakytas paslaugas ir anuliuoti sutartį.

3.6. Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Pirkėjo asmeniniais registracijos duomenimis, pateikia užsakymus ir/ar sudaro sutartis ir/ar atsiskaito Parduotuvėje.

3.7. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, neįspėjęs Pirkėjo, laikinai sustabdyti Parduotuvės veiklą tam, kad atliktų atnaujinimus ir kitus reikalingus darbus.

3.8. Pardavėjas turi teisę vienašališkai bet kuriuo metu Taisykles pakeisti ir įsipareigoja pakeistas Taisykles nedelsiant paskelbti Parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

4. PREKĖS IR JŲ KAINOS

4.1. Elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių savybės bei kainos nurodomos prekės aprašyme.

4.2. Įsigydamas skaitmeninį turinį, konsultacijas, seminarus ir kitas nematerialias prekes, Pirkėjas privalo pats pasirūpinti techninėmis aplinkybėmis ir prisiimti atsakomybę už kokybišką informacijos gavimą (turėti patikimą interneto ryšį, atitinkamą kompiuterinę įrangą).

4.3. Prekių kainos, nurodytos Parduotuvės svetainėje, galioja tik perkant/užsakant šias prekes Parduotuvėje.

4.4. Kainos pateikiamos eurais.

5. SUTARTIES SUDARYMAS

5.1. Visos Parduotuvėje tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromos sutartys yra nuotolinės ir atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas dėl nuotolinių sutarčių, Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2011/83/ES bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 2014-07-22 patvirtintą aktualią Mažmeninės prekybos taisyklių redakciją. 

5.2. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai registruotas Pirkėjas, elektroninėje Parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, atlieka visus būtinus veiksmus užsakymui pateikti ir susipažinęs bei patvirtinęs savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, paspaudžia nuorodą „Apmokėti”.

5.3. Po Sutarties sudarymo Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui automatinį elektroninį pranešimą apie Pirkėjo pateikto užsakymo patvirtinimą, su jame nurodytomis prekėmis, pagrindinėmis prekės savybėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis, suteiktu užsakymo numeriu bei grąžinimo sąlygomis. Pranešimas apie Užsakymo patvirtinimą Pirkėjui išsiunčiamas Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

5.4. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo. Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo saugoma Parduotuvės duomenų bazėje 10 metų.

6. ATSISKAITYMAS

6.1. Pirkėjas atsiskaito už prekes ir/ar paslaugas ir jų pristatymą naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema, PayPal ir kitomis išorinėmis mokėjimo platformomis (kai įmanoma).

6.2. Pardavėjas nesaugo jokių Pirkėjo bankinių duomenų (tokių kaip slaptažodis, sąskaitos numeris ir pan.), kadangi mokėjimo metu Pirkėjas yra nukreipiamas į išorines sistemas.

6.3. Juridiniams asmenims taip pat suteikiama galimybė atsiskaityti bankiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, tačiau sąskaita faktūra išrašoma tik po paslaugų atlikimo ir tik tą pačia dieną.

6.4. Užsakymas pradedamas vykdyti, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

6.5. Pirkimo – pardavimo sutartyje nurodyta prekių krepšelio suma apmokama Sutarties sudarymo metu. Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Pirkėjas įsipareigoja apmokėti Sutartyje nurodytą sumą.

6.6. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą teisingą informaciją, būtiną prekių ir paslaugų apmokėjimui. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių.

7. PRISTATYMAS

7.1. Įsigytos nuotolinės konsultacijos, seminarai ir kitos panašios prekės, suteikiamos jų aprašyme nurodytu laiku arba tuo laiku, kurį pasirinko Pirkėjas paslaugos įsigijimo metu, jei tokia galimybė numatyta. Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 24 val. nuo apmokėjimo atsiunčiami visi prisijungimui prie paslaugos reikalingi duomenys.

7.2. Įsigytas skaitmeninis turinys (vaizdo įrašai, video seminarai, mokomieji tekstai ir kt.) pateikiamas iš karto po apmokėjimo Pirkėjui suteiktoje individualioje virtualioje aplinkoje, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti su savo asmeniniu vartotojo vardu ir slaptažodžiu, nurodytu registracijos formoje. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, kad įsigytas skaitmeninis turinys jam bus suteiktas nepasibaigus teisės aktais nustatytam nuotolinės sutarties atsisakymo laikotarpiui ir pripažįsta, kad buvo tinkamai informuotas apie galimybės atsisakyti nuotolinės sutarties nebuvimą (žr. šių taisyklių 8.1.3 punktą).

7.3. Įsigytas materialias prekes pristato kurjerių paslaugas teikiančios įmonės. Prekės pristatomos adresu, kurį Pirkėjas nurodė registracijos formoje. Už prekių pristatymą, priklausomai nuo pasirinkto prekių pristatymo būdo, gali būti taikomas Prekių pristatymo mokestis.

7.4. Jei Pirkėjas registruodamasis nurodo neteisingą elektroninio pašto adresą ir nesusisiekia su Pardavėju elektroniniu paštu info@cukrinelape.com dėl informacijos patikslinimo, Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl tinkamo prekių pristatymo.

7.5. Materialios prekės pristatomos Pirkėjui jo nurodytu adresu: Lietuvoje per 1 – 3 darbo dienas, užsienyje per 7 – 14 darbo dienų. Esant LR Vyriausybės nustatytiems judėjimo apribojimams dėl Covid-19 pandemijos, prekių pristatymo terminai gali keistis. Apie tai pirkėjas bus informuojamas pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu. Pirkėjas sutinka, jog išimties tvarka dėl nenumatytų aplinkybių prekių pristatymas gali vėluoti, tačiau, bet kuriuo atveju, prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti po to, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir jų pristatymo paslaugas.

7.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už pristatymo vėlavimą, jei materialios prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.7. Jei prekių pristatymas ne dėl Pirkėjo kaltės vėluoja daugiau kaip 10 darbo dienų ir šalims nepavyksta susitarti dėl prekių pristatymo terminų pratęsimo, Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, užpildydamas nuotolinės sutarties atsisakymo formą, o Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po Sutarties atsisakymo formos gavimo. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

8. GRĄŽINIMAS

8.1. Konsultacijų ir skaitmeninio turinio grąžinimas:

8.1.1. Pirkėjas turi teisę perkelti įsigytą paslaugą (nuotolinę konsultaciją, seminarą), suderinęs tai su Pardavėju telefonu +370 680 43502 arba +370 689 02928 ne vėliau kaip prieš 24 val. iki numatyto paslaugos teikimo pradžios laiko.

8.1.2. Patvirtindamas, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka ir pripažįsta, kad jis netenka teisės atsisakyti įsigytos konsultacijos po jos suteikimo.

8.1.3. Patvirtindamas, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka ir pripažįsta, kad jis netenka teisės atsisakyti skaitmeninio turinio pirkimo-pardavimo sutarties, kaip tai numatyta LR Civilinio kodekso 22810 straipsnio 2 dalyje.

8.2. Tinkamos kokybės materialių prekių grąžinimas:

8.2.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas išlaidų, atsisakyti nuotolinės sutarties ir grąžinti materialią prekę, užpildydamas nuotolinės sutarties atsisakymo formą, per 14 kalendorių dienų nuo prekių pristatymo dienos.

8.2.2. Tinkamos kokybės materialią prekę grąžinti arba pakeisti kita galima jeigu prekė nebuvo naudojama, yra nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos, turi visas etiketes, nepažeista originali pakuotė. Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi prekinės išvaizdos praradimu.

8.2.3. Pirkėjas negali pasinaudoti numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinti prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių (pvz., apatiniai rūbai, maisto produktai), taip pat ir kitais LR Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais.

8.2.4. Pardavėjas, gavęs šių Taisyklių 8.2.1. punkte nurodytą raštišką Pirkėjo pranešimą apie prekių pirkimo – pardavimo Sutarties atsisakymą, per 14 darbo dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus, įskaitant Prekės pristatymo išlaida󠄀s. Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

8.3. Netinkamos kokybės materialių prekių grąžinimas:

8.3.1. Pirkėjo teises, kai jam parduodamos netinkamos kokybės prekės, nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos 2014-07-22 Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintos Mažmeninės prekybos taisyklės.

8.3.2. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.

8.3.3. Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per 2 (dvejus) metus nuo daikto perdavimo. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes, garantiniu laikotarpiu jis turi teisę reikalauti, kad Pardavėjas:

 • Neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei tai įmanoma;
 • Atitinkamai sumažintų pirkimo kainą;
 • Prekę pakeistų analogiška tinkamos kokybės preke;
 • Grąžintų sumokėtus pinigus ir atsisakytų pirkimo – pardavimo sutarties.

8.3.4. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 8.3.3. punkte numatytų teisių gynimo būdų. Jei Pardavėjas neturi galimybės Pirkėjo pasirinkimo įgyvendinti, Pardavėjas turi teisę pasiūlyti alternatyvų 8.3.3. punkte numatytą būdą.

8.3.5. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl netinkamos kokybės fizinės prekės, Pardavėjas privalo grąžinti sumokėtus pinigus ir kompensuoti Pirkėjui netinkamos kokybės prekės grąžinimo išlaidas.

8.3.6. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pirkėjui užpildžius nuotolinės sutarties atsisakymo formą. Joje nurodoma priežastis (prekės kokybės trūkumas) ir vienas iš Taisyklių 8.3.3. punkte nurodytų reikalavimų. 

9. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

9.1. Norėdamas pirkti Parduotuvėje Pirkėjas privalo užsiregistruoti. Registracijos formoje Pirkėjas privalo nurodyti savo asmens duomenis:

 • vardą, pavardę,
 • galiojantį elektroninio pašto adresą,
 • namų adresą,
 • telefono numerį.

Pirkėjo duomenys yra naudojami tik įsipareigojimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vykdyti ir interesams apginti.

9.2. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Pardavėjo Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios nuostatos, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

9.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jų nepateikus ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi 9.1. punkte nurodytais tikslais, prekių ar paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.

9.4. Pirkėjas turi šias teises, susijusias su asmens duomenimis:

 • Teisę žinoti (būti informuotam) apie savo duomenų tvarkymą;
 • Teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie tvarkomi;
 • Teisę ištaisyti arba papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • Teisę apriboti, t. y. teisę reikalauti, kad Pardavėjas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių, nurodytų BDAR;
 • Teisę būti pamirštam, t. y. teisę reikalauti, kad Pardavėjas turimus asmens duomenis ištrintų arba sustabdytų, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
 • Teisę perkelti duomenis ir gauti juos iš Pardavėjo susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 • Teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • Teisę atšaukti sutikimą;
 • Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

Pirkėjas gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamasis į Pardavėją el. paštu info@cukrinelape.com.

9.5. Registracijos elektroninėje Parduotuvėje metu, pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis elektronine Parduotuve, Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos nedelsdamas atnaujinti. Pirkėjas atsako už registracijos formoje, užsakymo formoje ar kitaip naudojantis elektronine Parduotuve pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

9.6. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje Parduotuvėje bei užsakydamas prekes ar paslaugas, susikuria asmeninius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti bei neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie Parduotuvės Pirkėjo vardu riziką, būtina susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Jei Parduotuvės paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu, Pardavėjas laiko šį asmenį Pirkėju ir neprisiima atsakomybės už žalą, padarytą Pirkėjui.

9.7. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir aprašytus Privatumo politikoje.

9.8. Pardavėjas asmens duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

9.9. Pardavėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

9.10. Pardavėjas nesaugo jokių Pirkėjo bankinių duomenų (tokių kaip slaptažodis, sąskaitos numeris ir pan.), kadangi mokėjimo metu Pirkėjas yra nukreipiamas į išorines sistemas.

9.11. Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo terminas – 4 metai nuo sutikimo gavimo arba iki tol, kol duomenų subjektas nepareikalauja sustabdyti savo duomenų tvarkymo; kitų duomenų saugojimo terminas – 10 metų nuo Pirkėjo užsakymo įvykdymo arba iki tol, kol duomenų subjektas nepareikalauja sustabdyti savo duomenų tvarkymo. Suėjus šioms aplinkybėms Pardavėjas asmens duomenis sunaikina ir ištrina esamas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisė reikalauja asmens duomenis saugoti.

10. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ IR AUTORIŲ TEISĖS

10.1. Visas skaitmeninis turinys (vaizdo įrašai, mokomoji medžiaga, video seminarai ir kt.), pateikiamas Parduotuvėje, yra autorių teisių objektai. Pirkėjas įsigyja skaitmeninį turinį tik asmeniniam naudojimui. Platinimas, kopijavimas, perpardavimas ar panaudojimas komerciniams tikslams yra draudžiamas. Viena prekė yra skirta vienam Pirkėjui.

10.2. Pirkėjas įsipareigoja:

 • Neįrašinėti konsultacijų ir seminarų be raštiško Pardavėjo sutikimo;
 • Neplatinti įsigytų vaizdo įrašų, tekstų ir kito skaitmeninio turinio internete;
 • Neperduoti prisijungimo prie seminarų, kursų ir kito skaitmeninio turinio nuorodų tretiesiems asmenims;
 • Nekeisti vaizdinės ar garsinės informacijos formato (pvz.: paverčiant tekstu), neversti jos į kitas kalbas be raštiško Pardavėjo sutikimo;
 • Nenaudoti įsigyto skaitmeninio turinio ar išgirstos informacijos komerciniams tikslams, įskaitant, bet neapsiribojant panašaus produkto ar paslaugos sukūrimą, panašių savo turiniu ir pateikimu mokymų organizavimą ir pan.

10.2. Pardavėjas turi teisę naudoti skaitmenines technologijas, kontroliuojančias, ar Parduotuvėje įsigytos virtualios prekės nėra platinamos internete, perparduodamos, kopijuojamos ar naudojamos komerciniams tikslams.

10.3. Pardavėjas laikosi griežtos autorių teisių politikos ir imsis teisinių veiksmų autorių teisių pažeidimo atveju.

11. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

11.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, jei negali jų vykdyti dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios (force majeure).

11.2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui.

11.3. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie 11.1 punkte nurodytas aplinkybes ne vėliau kaip per 1 darbo dieną. Jeigu kita šalis pranešimo negauna per nurodytą laiką, kai sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius. 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo (vartotojo) teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytai prekių pirkimo – pardavimo Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.2. Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

12.3. Pardavėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus Pirkėjui siunčia jo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

12.4. Pirkėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus, užklausas, skundus ir pan. siunčia Pardavėjo elektroninio pašto adresu adresu info@cukrinelape.com.

12.5. Visi Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimai, kilę iš prekių pirkimo – pardavimo Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.6. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Kiekvieną kartą Pirkėjas pirkdamas internetinėje parduotuvėje turės iš naujo sutikti su šiomis Taisyklėmis.

12.7. Pirkėjas, manydamas kad Pardavėjas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus pirmiausia turėtų kreiptis į Pardavėją ir nurodyti savo reikalavimą, išskyrus atvejus, jeigu tiesiogiai kreipiasi į teismą. Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią Pirkėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą. Pardavėjas neatlygintinai išnagrinės Pirkėjo kreipimąsi ir pateiks išsamų atsakymą per 14 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos. Jeigu Pardavėjas netekins Pirkėjo reikalavimų arba juos tenkins iš dalies, Pardavėjo atsakyme bus pateikta informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, kompetentingą spręsti vartojimo ginčą. Bet kuriuo atveju Pirkėjo kreipimasis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, neatima iš Pirkėjo teisės kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su prašymu nagrinėti ginčą iš esmės.